ویدئوهای برچسب: «حرکت زشت هواپیمایی ها»


  • در این کلیپ اتفاق عجیبی که در این روزها چند بار در هواپیمایی ها پیش آمده و آن پس گرفتن بلیط های فروخته شده از مشتریان است را پیگری میکنیم..