ویدئوهای برچسب: «حرفهای زشت علی کریمی»


  • جواب علی کریمی به سوال خبرنگاری که پرسید چرا تیم ملی را رها کردید را ببینیم و بشنویم.