ویدئوهای برچسب: «بد بیاری در دستی کشی»


  • اوج بد شانسی به راننده رو میتونین در این ویدئو تماشا کنین، چون در زمان دستی کشی ماشین پلیس سر میرسد و با او تصادف میکند...