ویدئوهای برچسب: «کنترول راه دور»


  • تصور کنید شما قادر باشید همه چیز را ، تنها با یک اشاره کنترول کنید! متن بنویسید ، آنرا ارسال کنید ، برنامه ی کاربردی کامپیوتر را اجرا کنید و حتی قبض های خود را پرداخت کنید! شاید شبیه به رویا باشد ، اما در حال حاضر چنین امکانی فراهم شده . کافی است این حلقه را در انگشت خود قرار دهید سپس اطراف خود را با یک اشاره هدایت کنید . محققان شرکت logbar به تازگی حلقه ای تولید کرده که این قابلیت ها را یکجا برای شما فراهم می کند . این حلقه از حرکت انگشت شما اله…