ویدئوهای برچسب: «Wolfgang Amadeus Mozart»

  • توسط: علی

    موزارت این قطعه را در 9 مارس سال 1975 تمام کرد. نکته جالب توجه این است که این قطعه تنها 4 هفته بعد از تام شدن قطعه قبلی یعنی D minor تمام شد. این قطعه سه موومان دارد: Allergo maestoso Andante در F major Allergo vivace assai موومان ابتدایی به آهستگی با یک مارش شروع می شود اما به سرعت با یک ملودی بزمی جایگزین می شود.…