ویدئوهای برچسب: «عدسپلوباخرما»

  • توسط: pardys2

    موادلازم برای پختن عدس پلوباخرما برنج سه پیمانه /عدس دوپیمانه /خرما بیست عدد که میتواند خرمای خشک یا خرمای تازه باشد./زعفران به مقدارلازم/عدس پلورامیتوان باقارچ یا گردویاکشمش یاگردووکشمش هم پخت. ولی وقتی ازخرمااستفاده میکند نیازی به کشمش نیست.عدسپلوباگوجه فرنگی وپیازهم خوشمزه است.عدس پروتئین کاملی دارد وغذا را خوشمزه میکند.اگر کسی در اطراف هست که غذای شیرین نمیخواهد میشود اول برای او عدسپلو برداشت وسپس خرمارابه عدسپلو افزودیا خرمارا در سر سفره گ…