ویدئوهای برچسب: «معادل آلمانی جواب دادن»

  • توسط: mehdi64

    در ادامه درسهای آموزش کلمات زبان آلمانی جلسه ششم این اموزش رو باهم مرور می کنیم . کلمات و عباراتی که معادل آلمانی آنها رو در این جلسه یاد خواهیم گرفت عبارتند از : کار کردن (arbeiten) - خواندن ( lesen ) - کتاب ( buch ) - سوال کردن ( پرسیدن ) (fragen ) - سوال ( پرسیدن ) ( frage ) - جواب دادن ( پاسخ دادن ) ( antworten ) - جواب ( پاسخ ) ( antwort ) - گفتن ( بیان کردن ) ( sagen ) - درست ( صحیح ) ( richtig ) - ناصحیح ( اشتباه - جعلی - تقلبی ) ( falsch …