ویدئوهای برچسب: «اطلاعات بروز»


  • در عصر اطلاعات همواره باید دایره اطلاعات خود را بزرگتر کنیم. برای اینکه در کسب و کار خود موفق باشید همواره اطلاعات مربوط به کسب و کار خود را افزایش دهید. با همکارانی که اطلاعات مناسبی در زمینه شغلی ما دارند ارتباط بگیریم و در خصوص پیشرفتها و منابع اطلاعاتی جدید از آنها دریافت کنیم. ... …