ویدئوهای برچسب: «انتخابات صنف لوازم خانگی»


  • انتخابات ابزاری است جهت مشارکت در ایجاد تغییر مطلوب و موثر در عرصه های مختلف انتخابات صنف لوازم خانگی فرصتی بود تا اعضای خانواده بزرگ صنف لوازم خانگی در سرنوشت شغلی شان مشارکت کنند....