ویدئوهای برچسب: «پروتز دندان»


  • بیماری 16 ساله ای با 4 دندان پوسیده به مطب دکتر سجودی مراجعه کردند. دندان فوق را پس از برداشت پوسیدگی و قرار دادن روکش دندان و پروتزثابت معالجه کردند. می توانید فیلم رضایت بیمار روکش دندان را مشاهده کنید. [ روکش دندان](https://drsojodi.com/types-of-crowns) [ پروتز دندان](https://drsojodi.com/types-of-crowns#crown1) دکتر سجودی - متخصص ایمپلنت - رضایتمندی بیمار - روکش دندان - پروتز دندان