ویدئوهای برچسب: «شکار حیوانات توسط مار»

  • توسط: ebi2019

    یک راسو در حال جستجو برای غذا می باشد و یک مار در کنار آن بوده و با دیدن راسو به آن حمله ور شده و راسو مقاومت می کند و مار به دور راسو می پیچو تا راسو را کشته و می خورد و در شکاری دیگر مار  و راسوی دیگری با هم نبرد می کنند و راسو مار را به دندان گرفته و دور خودش می چرخد تا مار را کشته و بخورد ولی مار فرار می کند و در حادثه ای دیگر یک راسو با مار کبرا در گیر می شود و قصد شکار مار را دارد که با مقاومت مار رو به رو می شود و مار قصد نیش زدن راسو را د…
  • ویدیوی مرتبط