ویدئوهای برچسب: «خوردن زرافه»

  • توسط: darya

    در آفریقا زرافه ای در حال غذا خوردن می باشد و دور تر تعدادی شیر در انتظار شکار هستند و با مشاهده زرافه به فکر شکار کردن آن می افتند و زرافه آن طرف تر به یک شیر حمله کرده است و شیر را زیر پای خود قرار داده و به شیر ضربه می زند و شیر فرار می کند و زرافه به دنبال شیر می دود و آن طرف تر بوفالو ها در حال چرا کردن می باشند و دلیل این همه خشم زرافه این است که شیر ها بچه او را کشته و دور تر در حال خوردن آن می باشند و شیرها در حال حاضر از خوردن بچه زرافه …