ویدئوهای برچسب: «منتقد موافق»


  • 17 خرداد 1398 برنامه هفت سعید قطبی زاده قبل از میزنقد همشهری کین از برنامه هفته پیش برنامه هفت و برگزاری جلسه نقد بدون منتقد موافق برای فیلم هامون گلایه کرد و مجری برگزاری با پاسخی که داد اثبات کرد اساسا برای فریب مخاطب یک سری پاسخ های صدمن یه غاز برای ردگم کردن می دهد چون نه تنها در هفته های بعدی اجرا نشد بلکه بدتر هم شد... فرهنگ نقد پذیری از نگاه مسعود فراستی یعنی:  بشنو -  هیچ مگو و بر ضد نقد عمل کن ... ای بابل الفراست …