ویدئوهای برچسب: «مار و آفتاب پرست»

  • توسط: hengameh

    در جنگلی یک آفتب پرست بر روی درختی مشاهده می شود و ماری در زیر درخت دنبال آفتاب پرست برای شکار آن می باشد و مار برای شکار آفتاب پرست از درخت بالا می رود و آفتاب پرست خود را در خطر می بیند و از قدرت تغییر رنگ خود استفاده می کند و خود را هم رنگ شاخه درخت کرده و مار را گیج کرده و مار آفتاب پرست را گم می کند و از درخت پایین می رود و آفتاب پرست با این قدرت و توانایی خود از مرگ نجات میابد و هر حیوان و موجودی راهی برای در برای در امان ماندن خود در برابر…
  • توسط: darya

    در یک نقطه از جهان یک نبرد زیبایی رخ می دهد و یک آفتاب پرست با یک مار به نبرد می پردازد و آفتاب پرست به مار حمله می کند و مار هم از خود دفاع می کند و آفتاب پرست مار را گاز گرفته و مار به دور آفتاب پرست می پیچد و  نمی دانیم که چرا آفتاب پرست از توانایی تغییر رنگ با محیط استفاده نکرده است و مار در یک حرکت آفتاب پرست را نیش می زند و به کناری می رود و شاهد عکس العمل آفتاب پرست می ماند و آفتاب پرست به آرامی حرکت می کند چون زهر مار در بدن او در حال انت…
  • ویدیوی مرتبط