ویدئوهای برچسب: «باند بازی علی دایی»

  • توسط: شبکه شفق

    زمانی که ورزش فوتبال ایجاد شد ، هدفی جز نزدیک کردن ملل و اقوام به دور از مسائل حاشیه ای نداشت. اما با گذشت زمان این ورزش پرمخاطب روز به روز آغشته به مسائلی شد که خارج از هدف اصلی و ورزشی آن است. مسائلی مثل نژاد پرستی ، سیاست و پول که متاسفانه ذات فوتبال را چرک می کند. البته در مقابله با نژاد پرستی و ورود سیاست به این ورزش فیفا مقررات ویژه برای کنترل آن اتخاذ کرده استکه بسیار موفق بوده است اما در برابر پول هیچ عملی صورت نگرفته است. در ایران ساله…