ویدئوهای برچسب: «آموزش پختن پانی پوری»

  • توسط: elyna

    پانی پوری میانوعده محبوبی درهند است  که به آن در هند چالک هم میگویند وشامل پانی که آب گرم باادویه است وپوری که نان پف کرده است میشود این مقدارمواد برای حدودشصت تاپوری است. موادلازم برای خمیر: سه چهارم پیمانه سوجی که همان سمولینا است /یک چهارم پیمانه آرد همه کاره/یک دوم پیمانه آّب / همه آردهارایاهم درظرفی مخلوط میکند وآب میریزد وخمیرراورز میدهد وربع ساعت میگذارد تازیر پارچه ای بماندوبه آماه کردن پانی میپردازد. موادلازم برای پانی:یک پیمانه نعنای تا…