ویدئوهای برچسب: «سوتی جالب بی بی سی»

  • توسط: ebi2019

    در هر کجا و در هر سمت و مقامی و جایگاهی اشتباهاتی در هنگام صحبت کردن گاهی رخ می دهد و در میان مجری ها این اشتباه ها بی شمار رخ می دهد و این بار این مجری شبکه سخن پراکنی بی بی سی در هنگام گفتن اخبار اشتباه جالبی می کند و در برنامه معرفی خبرهای روزنامه مجری خانم به آقا می گوید شما تپق زیاد می زنید و می گوید بله این برند من هست و شما را به سوتی های این کانال دعوت می کند و  از اشتباهات خبری می گوید و  از خبر جراحی پستان مجری زن می گوید و بجای جراحی م…