ویدئوهای برچسب: «دوربین مخفی بی ادبی»

  • توسط: ebi2019

    این هم یک دوربین مخفی  جدید خارجی ولی این بار از نوع  بی ادبی  در این دوربین مخفی یکی در کنار افراد راه می رود و وقتی به کنار آنها رسید ادای باد در کردن در می آورد و صدایی از خود  در آورده و افراد فکر می کنند این فرد باد خالی کرده و زود می روند و  دو خانم کنار هم نشسته اند کنار آنها باد در می کنه و زن ها می روند و کنار پلیس باد در می کنه و پلیس چیزی نمی گه و کنار یک زن مسن این کار رو می کند و زن او را می زند و در کنار چند پیر مرد باد خالی می کند …