ویدئوهای برچسب: «دوربین مخفی روح در آینه»

  • توسط: ebi2019

    این  دوربین مخفی نام آن آینه هست و در این دوربین مخفی  افرادی که به دستشویی می آیند را می ترسانند و  یک خانم در دستشویی در حال آرایش کردن است و خانم دیگری از راه می رسد ولی حرکات خانم اولی با حرکات در آینه فرق دارد و مانند روح است و زن بیچاره می ترسد و می رود و نفر بعدی می آید و این بار یک آقاست و در حال شستن دست ها متوجه حرکات آینه می شود و ابتدا باور نمی کند و  می بیند آینه حرف می زند و فرار می کند و نفر سوم مردی دیگر است و با دیدن حرکات عجیب خ…
  • ویدیوی مرتبط