ویدئوهای برچسب: «مستر بین لخت»

  • توسط: darya

    مستر بین در خواب است که ساعتش شروع به زنگ بیدار باش کرده و مستر بین در خواب با پای خود در حال تهیه قهوه است و از خواب بیدار نمی شود تا ساعت 9 صبح می شود و ساعت را می بیند و می فهمد که دیرش شده است و کمی ورزش کرده و صورت خود را اصلاح کرده و در همین حال دستگاه ریش تراش به دماغش می چسبد و مشغول خوردن چای می شود و دیرش شده است و لباس هایش را در دست گرفته و با عجله سوار ماشین می شود و  با لباس خواب سوار ماشین است و با عجله رانندگی می کند و  پشت فرمان …
  • توسط: darya

    مستر بین در خانه خود جلوی تلویزیون نشسته است و تلویزیوت تصویری ندارد و مستر بین آنتنش را گرفته و به اطراف حرکت می کند تا شاید جایی را بگیرد و حرکات زیبایی با آنتن انجام می دهد و آنتن از دستم می افتد و درست می شود و وقتی کنار آنتن باشد تلویزیون تصویر دارد و مجبور می شود کنار تلویزیون بنشیند و  آنتن قاطی کرده و با حرکات دست و پای مستر بین عمل می کند و مستر بین در حال فرار کردن از دست آنتن هست چون اگر تلویزیون می خواهد ببیند باید آنتن در کنارش باشد …
  • ویدیوی مرتبط