ویدئوهای برچسب: «آموزش مقدماتی اتوکد و توضیح دستورات ترسیمی»


 • فروشگاه فایل civilshahr یک فرصت است ، هم برای مهندسین و کارکنان شاغل در پروژه های عمران و سازه و هم برای کارآموزان ، کارجوها و دانشجویان. فروشگاه فایل civilshahr شامل 14 مجموعه آموزشی می باشد و هدف ما از تهیه این مجموعه های آموزشی فراگیری هر چه سریع تر و ساده تر نحوه اجرای سازه های بتنی در اتوکد و متره و صورت وضعیت نویسی در اکسل می باشد .  توجه داشته باشید با اشتراک گذاری لینک هر محصول در سایت و وبلاگ خود 20 درصد از هر فروش را پورسانت بگیرید.    …

 • فروشگاه فایل civilshahr یک فرصت است ، هم برای مهندسین و کارکنان شاغل در پروژه های عمران و سازه و هم برای کارآموزان ، کارجوها و دانشجویان ، فروشگاه فایل civilshahr شامل 14 مجموعه آموزشی می باشد و هدف ما از تهیه این مجموعه های آموزشی فراگیری هر چه سریع تر و ساده تر نحوه اجرای سازه های بتنی در اتوکد و متره و صورت وضعیت نویسی در اکسل می باشد .   توجه داشته باشید با اشتراک گذاری لینک هر محصول در سایت و وبلاگ خود 20 درصد از هر فروش را پورسانت بگیرید . …

 • هر آن چه که در مورد بکارگیری و استفاده از دوربین ترازیاب می خواهید را می توانید در این مجموعه آموزشی بیابید ، بیش از 35 دقیقه فیلم آموزشی کاربردی و مفید با فرمت MP4 از صفر تا صد بکارگیری و استفاده از دوربین ترازیاب .   توجه داشته باشید با اشتراک گذاری لینک هر محصول در سایت و وبلاگ خود 20 درصد از هر فروش را پورسانت بگیرید .   www.civilshahr.4kia.ir …

 • هر آن چه که در مورد نحوه گود برداری می خواهید را می توانید در این مجموعه آموزشی بیابید ، بیش از 14 دقیقه فیلم آموزشی کاربردی و مفید با فرمت MP4 از صفر تا صد نحوه گود برداری ، از ترسیم در نقشه های اجرایی اتوکد تا اجرا بر روی زمین .  توجه داشته باشید با اشتراک گذاری لینک هر محصول در سایت و وبلاگ خود 20 درصد از هر فروش را پورسانت بگیرید.  www.civilshahr.4kia.ir …

 • هر آن چه که در مورد سقف های دال بتنی می خواهید را می توانید در این مجموعه آموزشی بیابید ، بیش از 265 دقیقه فیلم آموزشی با فرمت MP4 از صفر تا صد سقف های دال بتنی از ترسیم و اجرا در نقشه های اجرایی اتوکد تا اجرا بر روی سقف و همچنین شامل نحوه ریزمتره نویسی ، خلاصه متره نویسی ، خلاصه مالی نویسی و صورت وضعیت نویسی می باشد .   توجه داشته باشید با اشتراک گذاری لینک هر محصول در سایت و وبلاگ خود 20 درصد از هر فروش را پورسانت بگیرید .   www.civilshahr.4kia…

 • هر آن چه که در مورد خرک گذاری در فونداسیون می خواهید را می توانید در این مجموعه آموزشی بیابید ، بیش از 25 دقیقه فیلم آموزشی با فرمت MP4 از صفر تا صد خرک گذاری در فونداسیون ، از ترسیم در نقشه های اجرایی اتوکد تا اجرا بر روی فونداسیون و همچنین شامل نحوه ریزمتره نویسی ، خلاصه متره نویسی ، خلاصه مالی نویسی و صورت وضعیت نویسی می باشد .   توجه داشته باشید با اشتراک گذاری لینک هر محصول در سایت و وبلاگ خود 20 درصد از هر فروش را پورسانت بگیرید .   www.civ…

 • هر آن چه که در مورد داربست می خواهید را می توانید در این مجموعه آموزشی بیابید ، بیش از 83 دقیقه فیلم آموزشی با فرمت MP4 از صفر تا صد داربست ، از ترسیم در نقشه های اجرایی اتوکد تا اجرا بر روی فونداسیون و سقف ها    توجه داشته باشید با اشتراک گذاری لینک هر محصول در سایت و وبلاگ خود 20 درصد از هر فروش را پورسانت بگیرید .  www.civilshahr.4kia.ir …

 • هر آن چه که در مورد ستون های بتنی می خواهید را می توانید در این مجموعه آموزشی بیابید ، بیش از 130 دقیقه فیلم آموزشی با فرمت MP4 از صفر تا صد ستون های بتنی از ترسیم و اجرا در نقشه های اجرایی اتوکد تا اجرا بر روی سقف و همچنین شامل نحوه ریزمتره نویسی ، خلاصه متره نویسی ، خلاصه مالی نویسی و صورت وضعیت نویسی می باشد .  توجه داشته باشید با اشتراک گذاری لینک هر محصول در سایت و وبلاگ خود 20 درصد از هر فروش را پورسانت بگیرید .    www.civilshahr.4kia.ir …

 • هر آن چه که در مورد دیوار برشی بتنی می خواهید را می توانید در این مجموعه آموزشی بیابید ، بیش از 45 دقیقه فیلم آموزشی با فرمت MP4 از صفر تا صد دیوار برشی بتنی ، از ترسیم در نقشه های اجرایی اتوکد تا اجرا بر روی فونداسیون و سقف و همچنین شامل نحوه ریزمتره نویسی ، خلاصه متره نویسی ، خلاصه مالی نویسی و صورت وضعیت نویسی می باشد.    توجه داشته باشید با اشتراک گذاری لینک هر محصول در سایت و وبلاگ خود 20 درصد از هر فروش را پورسانت بگیرید.   www.civilshahr.4…

 • هر آن چه که در مورد تیرهای بتنی می خواهید را می توانید در این مجموعه آموزشی بیابید ، بیش از 150 دقیقه فیلم آموزشی با فرمت MP4 از صفر تا صد تیر های بتنی ، از ترسیم در نقشه های اجرایی اتوکد تا اجرا بر روی سقف و همچنین شامل نحوه ریزمتره نویسی ، خلاصه متره نویسی ، خلاصه مالی نویسی و صورت وضعیت نویسی می باشد .   توجه داشته باشید با اشتراک گذاری لینک هر محصول در سایت و وبلاگ خود 20 درصد از هر فروش را پورسانت بگیرید.    www.civilshahr.4kia.ir …

 • هر آن چه که در مورد نحوه ریز صورت وضعیت نویسی مصالح ساختمانی می خواهید را می توانید در این مجموعه آموزشی بیابید ، بیش از 100 دقیقه فیلم آموزشی با فرمت MP4 از صفر تا صد نحوه ریز صورت وضعیت نویسی مصالح ساختمانی    توجه داشته باشید با اشتراک گذاری لینک هر محصول در سایت و وبلاگ خود 20 درصد از هر فروش را پورسانت بگیرید.    www.civilshahr.4kia.ir …

 • هر آن چه که در مورد  نحوه محاسبه میلگرد معادل می خواهید را می توانید در این مجموعه آموزشی بیابید ، بیش از 4 دقیقه فیلم آموزشی کاربردی و مفید با فرمت MP4 از صفر تا صد  نحوه محاسبه میلگرد معادل قابل اجرا و بکارگیری در فونداسیون ها ، سقف ها ، ستون ها ، دیوار ها و ..... توجه داشته باشید با اشتراک گذاری لینک هر محصول در سایت و وبلاگ خود 20 درصد از هر فروش را پورسانت بگیرید. www.civilshahr.4kia.ir …

 • هر آن چه که در مورد نحوه محاسبه سطح مقطع و وزن واحد طول برای هر سایز از میلگرد می خواهید را می توانید در این مجموعه آموزشی بیابید ، بیش از 5 دقیقه فیلم آموزشی کاربردی و مفید با فرمت MP4      توجه داشته باشید با اشتراک گذاری لینک هر محصول در سایت و وبلاگ خود 20 درصد از هر فروش را پورسانت بگیرید. http://civilshahr.4kia.ir …

 • هر آن چه که در مورد نحوه محاسبه متراژ ، مبلغ و مقدار میلگرد های مصرفی بکار رفته در شبکه فونداسیون می خواهید را می توانید در این مجموعه آموزشی بیابید ، بیش از 10 دقیقه فیلم آموزشی کاربردی و مفید با فرمت MP4     توجه داشته باشید با اشتراک گذاری لینک هر محصول در سایت و وبلاگ خود 20 درصد از هر فروش را پورسانت بگیرید. www.civilshahr.4kia.ir …

 • هر آن چه که در مورد نحوه محاسبه تعداد و طول میلگرد های بکار رفته در شبکه فونداسیون می خواهید را می توانید در این مجموعه آموزشی بیابید ، بیش از 12 دقیقه فیلم آموزشی کاربردی و مفید با فرمت MP4     توجه داشته باشید با اشتراک گذاری لینک هر محصول در سایت و وبلاگ خود 20 درصد از هر فروش را پورسانت بگیرید. www.civilshahr.4kia.ir …

 • هر آن چه که در مورد آموزش مقدماتی اتوکد و توضیح دستورات ترسیمی می خواهید را می توانید در این مجموعه آموزشی بیابید ، بیش از 16 دقیقه فیلم آموزشی کاربردی و مفید با فرمت MP4      توجه داشته باشید با اشتراک گذاری لینک هر محصول در سایت و وبلاگ خود 20 درصد از هر فروش را پورسانت بگیرید www.civilshahr.4kia.ir http://civilshahr.4kia.ir …