ویدئوهای برچسب: «شوخی کردم تست اعتیاد»

  • توسط: علی

    سلام علیکم سلام شما رو هم تا خرتناق بست به آب؟ آره. حالم بده. من نمیدونم چرا این ان قدر آب میده آدم بخوره؟!!! سلام علیکم سلام علیکم شما هم آب زیاد خوردی؟ بله سلام علیکم اه اه اه اههه آقایون، داداشام. من نمتونم دیگه جلو خدمو نگه دارم. این یارو که از تو صدا زد، با جازتون من اول برم. می تزم اینجا رو کثیف کنم. عیب نداره؟ آقا نمیشه. اول منم. بعد تونی. بعد این آقا. بعد این پیرمرده.…