ویدئوهای برچسب: «خازن»


  • انواع خازن با ظرفیت ها و ولتاژهای مختلف AC/DC : الکترولیتی ، آلومینیومی ، MKP ، روغنی ، آبگرد ، SNUBBER ترانسفورماتور پست های توزیع و فشار قوی : نیروگاهی ، زمین ، کوره ، موبایل ، یکسو ساز ، توزیع ، تراکشن ، راکتور شنت و ... 

  • انواع خازن با ظرفیت ها و ولتاژهای مختلف AC/DC : الکترولیتی ، آلومینیومی ، MKP ، روغنی ، آبگرد ، SNUBBER ترانسفورماتور پست های توزیع و فشار قوی : نیروگاهی ، زمین ، کوره ، موبایل ، یکسو ساز ، توزیع ، تراکشن ، راکتور شنت و ... 

  • تدریس خازن ها فصل خازن ها فیزیک سوم تجربی -ریاضی آموزش موضوع خازن ها درس خازن دانلود رایگان خازن ها آموزش خازن بحث شیرین خازن قسمت اول