ویدئوهای برچسب: «پادانگوشتاسانا»

  • توسط: ورزشی ها

    English: Toe Stand Pose ( Beginner ) Sanskrit: Padangusthasana Pose Type: Balancing Pose . فارسی: حرکت ایستادن روی پنجه ( مبتدی ) سانسکریت: پادانگوشتاسانا نوع حرکت: تعادلی
  • توسط: ورزشی ها

    English: Toe Stand Pose ( Advanced ) Sanskrit: Padangusthasana Pose Type: Balancing Pose . فارسی: حرکت ایستادن روی پنجه ( پیشرفته ) سانسکریت: پادانگوشتاسانا نوع حرکت: تعادلی