ویدئوهای برچسب: «شیرشاسانا»

  • توسط: ورزشی ها

    English: Tripod Headstand Preparation ( Intermediate ) Sanskrit: Sirsasana 2 Pose Type: Inversion . فارسی: مقدماتی برای ایستادن روی سر ۲ - سه پایه ( متوسط ) سانسکریت: شیرشاسانا ۲ نوع حرکت: معکوس
  • توسط: ورزشی ها

    English: Tripod Headstand ( Intermediate ) Sanskrit: Sirsasana 2 Pose Type: Inversion . فارسی: ایستادن روی سر ۲ - سه پایه ( متوسط ) سانسکریت: شیرشاسانا ۲ نوع حرکت: معکوس .
  • توسط: ورزشی ها

    English: Tripod Headstand Preparation ( Beginner ) Sanskrit: Sirsasana 2 Pose Type: Inversion . فارسی: مقدماتی برای ایستادن روی سر ۲ - سه پایه ( مبتدی ) سانسکریت: شیرشاسانا ۲ نوع حرکت: معکوس