روش خنده دار پاسخگویی به مشتریان - شبکه‌ما

امروزه پشتیبانی ها خیلی سخت شده به طوری که برای یک کاری که پولش را نیز داده ایم مانند اینترنت مخابرات وقتی قطع می شود...

روش خنده دار پاسخگویی به مشتریان

دسته بندی ها:
توضیحات:

امروزه پشتیبانی ها خیلی سخت شده به طوری که برای یک کاری که پولش را نیز داده ایم مانند اینترنت مخابرات وقتی قطع می شود به آنها زنگ می زنیم که جواب بدهند که یا تلفن را بر می دارند و قطع می کنند و یا صف انتظار نیم ساعت می شود که تازه بعد از نیم ساعت انتظار قطع می کنند و یا گاهی هم می گویند که شماره را بدهید و مشکل را بگویید تا با شما تماس بگیریم ولی بعد از یک سال هنوز هم تماس نمی گیرند و سرکار می گذارند

برای این جور مواقع یا باید کلا بی خیال درست شدن باشیم و یا اگر هم درست می کنیم خودمان دست به کار شیم و از سرویس ها پشتیبانی کمک نخواهیم که مانند همین گارانتی های مختلف شده که یا باید وسیله جوری خراب شود که با یک فوت درست کنند و آن هم کلی قسمت بگیرند و یا اینکه همیشه تقصیر خود مشتری است و پولی که در رابطه به گارانتی گرفتند شامل حال ما نمی شود!معصلی است این پشتیبانی ها