قدرت و اندامهای شیر و کفتار - شبکه‌ما

شیرها که دارند با هم زندگی میکنند و در کنار همدیگه هستند که گاو وحشی از کنار شیرها داره رد میشه که شیرها دسته جمعی...

قدرت و اندامهای شیر و کفتار

دسته بندی ها:
توضیحات:

شیرها که دارند با هم زندگی میکنند و در کنار همدیگه هستند که گاو وحشی از کنار شیرها داره رد میشه که شیرها دسته جمعی گاو وحشی را دنبال کردند و در اخر گاو وحشی را شکار کردند و خوردند و با هم سر غذا  داشتند دعوا و جدل میکردند ولی شیرها برای شکار باید اندام و عضله قوی داشته باشند که شیر از ارواره های سخت و محکم بر خوردار است که برای شکار بتونه حداقل با ارواره های سخت ومحکم دتدانهایش شکار را بگیره و نذاره که فرار کنه و برای کشتن و ابنه بتونه شکار را لاشه لاشه و پاره کنه و گوشت و استخونهاشو بخوره.