خیلی شیرین زبونه - شبکه‌ما

سلام سلام بچه سلام سلام بچه ها /حالتون خوبه ؟ بله / لبا خندونه ؟ بله /همه مهربون ؟بله /همه خوش زبون ؟ بله /مودبین؟بله/دوست داشتنی...

خیلی شیرین زبونه

دسته بندی ها:
توضیحات:

سلام سلام بچه

سلام سلام بچه ها /حالتون خوبه ؟ بله / لبا خندونه ؟ بله /همه مهربون ؟بله /همه خوش زبون ؟ بله /مودبین؟بله/دوست داشتنی ؟بله گل گلابین ؟ بله  /اماده این ؟بله .یه دست بلنددددددد

این ها همه جملاتی است که این دختر شیرین زبون با خونواده پر حوصله و مهمربونش می خونن و طوری کهدخترک این ها را می پرسد و خانواده یک صدا جواب می دهند بله و در اخر هم یه دست بلند می زنند

چقدر خوب می شود که همه خونواده ها به همین صورت کودکان خود را دوست داشته باشند و به آن ها اهمیت بدهند و به جای آنکه به آن ها بگویند بروید و در خیابان ها خودتون بازی کنید و فقط می کویند که از کوچه بیرون نروی که اصلا تربیت درستی نیست و باید تربیت خیلی بهتر از این ها شود که به کودک باید اهمیت داد و نظر آنها را جلب کرد طوری که وقتی کودک با خانواده اش هست بیشتر بهش خوش بگذرد تا وقتی با دوستانش است و در واقع خانواده را به دوست ترجیح دهد