آیارتبه دادن به نظامهای آموزشی کارحساب شده ای است؟ - شبکه‌ما

~~پیزابرنامه ایست که هرسه سال نظامهای آموزشی در جهان را از طریق آزمایش هزاران دانش آموز 15ساله می سنجد.

آیارتبه دادن به نظامهای آموزشی کارحساب شده ای است؟

توضیحات:

~~پیزابرنامه ایست که هرسه سال نظامهای آموزشی در جهان را از طریق آزمایش هزاران دانش آموز 15ساله می سنجد.آزمون برمبنای دانش موردنیازدربزرگسالی درزمینه ریاضیات خواندن وعلوم انجام میشوند.براساس آخرین نتایج چین دائمادرصدر جدول پیزا قرارمیگیرد.نظام آموزشی درشانگهای جزوبهترینها بین 64کشورشرکت کننده است وتقدم خودرادائما افزایش میدهد.سال گذشته بیش از6000دانش آموز اهل شانگهای درآزمون پیزاشرکت کردند.وپسری به نام ژنژای نیز جزوآنهاست.بانحوه زندگی ژنژای آشنا میشویم.نتایج عالی آنها باعث جلب توجه شده است.ومیخواهند دلایل آن را کشف کنند.ژنژای از7صبح تا6عصر درمدرسه است ولی بعضی روزها بیشتر میماند.در خانه 2ساعت درسهایش رامرورمیکند.معمولا شیمی وریاضی رامرورمیکند.اوسال آینده به دبیرستان میرودوبرای ورود به بهترین دبیرستانها نتایج عالی لازم دارد.به همین دلیل ساعتهای مطالعه اش راافزایش داده است.مادرش میخواهد که اوپزشکی بخواند ودائما ازاو میخواهد که ساعتهای مطالعه اش راافزایش بدهد وهنگام درس خواندن کنار او مینشیند.کارشناس برنامه میگوید که ریاضیات ازدرسهای اصلی است ویادگیری ریاضی باعث افزایش قابلیتهای مختلف دانش آموزان میشود.ومیتواند خلاقیت ایجاد کند.درسهای اصلی زبان ریاضی وعلوم بسیار مهمندزیرا درامتحان ضریب بیشتری دارند .ودانش آموزان بیشتر برروی این درسها تمرکز میکنند.اما باید علاوه برکسب دانش برجنبه های دیگری مانند ورزش هم تمرکز شود.کشورهای آسیایی در زمینه ریاضی 7رتبه اول را به خوداختصاص میدهند وبعداز آنها استونی قرارداردواستونی درسال 2012نتایج عالی داشته است.دانش آموزان 15ساله این کشور بین بهتریهای جهان واروپاقرارگرفتند.دراستونی والدین ودانش آموزان به آموزش اهمیت میدهد.
خود دانش آموزان هم معتقدند که جوابها را بلد بوده اند وامتحانشان خوب شده است.هر چند بعضی ازکارشناسان معتقدند که سازمان توسعه وهمکاری درامئرآموزشی کشورها نبایستی دخالت کندولی کارشناسان معتقدند که اگرآزمون پیزا باعث جذابتر شدن نظام آموزشی بشود ارزشش را داشته است.