شکار گرگ و دریدن گوسفندان - شبکه‌ما

گرگ ها همیشه وحشی بودند و خوی وحشیگری و خونخواهی و درندگی همیشه در وجودشان هست خیلی هم خطرناک و بی رحمه و کسانی که...

شکار گرگ و دریدن گوسفندان

دسته بندی ها:
توضیحات:

گرگ ها همیشه وحشی بودند و خوی وحشیگری و خونخواهی و درندگی همیشه در وجودشان هست خیلی هم خطرناک و بی رحمه و کسانی که گوسفندان زیادی در صحرا یا جنگل دارند باید منتظر گرگهای گرسنه باشندچون گرگ ها همیشه دشمن اصلی گوسفندان بوده اند و هستند که در این جا گرگی که اومده بود و گوسفندانی که در طویله و جایگاه خودشون بودن همه گوسفندان رو دریده و کشته و موقع فرار با کمک افراد اون روستا گرگ را میگیرند و در قفسی میندازند و زندانی میکنند که گرگ هم زوزه میکشه.