کوتوله رقاص - شبکه‌ما

این مرد کوچک که با اهنگ بندری خیلی زیبا می رقصد که کلی ادم را دور خودش جمع کرده که آن ها از زیبایی رقص...

کوتوله رقاص

دسته بندی ها:
توضیحات:

این مرد کوچک که با اهنگ بندری خیلی زیبا می رقصد که کلی ادم را دور خودش جمع کرده که آن ها از زیبایی رقص او به مجد آمده اند و او را شویق می کنند که بسیار جالب است

رقص بندری یک رقصی است که امکان ندارد کسی بشنود و جو نگیردش که نرقصد و همیشه قر افراد در کمرشان را خالی می کند که با این کتوله بندری می رقصد ولی به نظرم که این اهنگ میکس شده است و صدای اصلی اهنگی ه او باهاش می رقصد نیست چون اطرافیان صدای دست و آوازشان که همراه با رقص این مرد می خوانند و تشویق می کنند و ماشالا می گویند را ندارد که حالا باز هم نمی دانیم که چیست ولی زیباست و دیدنش خالی از لطف نیست

چقدر خوبه که این افراد را تشویق می کنند و آن ها مسخره نمی کنند و افرادی هستند که تا چنین افرادی و یا شبیه به اینها سریع می خندند و پوز خند می زنند و نمی دانند که همین عیب خودشان خیلی بزرگ تر است