اثبات وجود خدا توسط انیشتین - شبکه‌ما

انیشتین در سال 1955-1879 نظریه ای را برای استادشان گفت که آن استاد قصد داشت بگوید که خدا وجود ندارد ولی انیشتین با گفتن این...

اثبات وجود خدا توسط انیشتین

دسته بندی ها:
توضیحات:

انیشتین در سال 1955-1879 نظریه ای را برای استادشان گفت که آن استاد قصد داشت بگوید که خدا وجود ندارد ولی انیشتین با گفتن این نظریه کاری کرد که او از گفته خود پشیمان شود و در برابر همه شاگردانش شرم زده شود که با این که ان زمان کسی از این چیز ها اطلاع نداشته انیشتین بسیار باهوش بوده به طوری که فکر می کردند که او خنگ است و او را از مدرسه اخراج می کنند و او تصمیم می گیرد که خودش برای خودش کسی شود و ازمایش های متعددی را خودش به تنهایی انجام می داد که بدون هیچ معلمی توانست دانشمندی بزرگ شود که هنوز هم نامش در همه زبان هاست

در این ویدیو معلم او می گوید که خدا وجود دارد و شیطان هم وجود دارد و در واقع شیطان ووجودش را از خودش گرفته و به تنهایی به وجود آمده و خدا وجود ندارد و در واقع خدا نیز خود شیطان است که انیشتین جواب دندان شکن و اثبات شده ای می دهد که بهتر است خودتان ببینید