بازی با ببر - شبکه‌ما

ببر ها حیوانات وحشی و خیلی خطرناکی هستندو نمیشه با ببرها بازی کرد یا شوخی چون ببرها وحشی هستند و ممکنه به ادم حمله کنند...

بازی با ببر

دسته بندی ها:
توضیحات:

ببر ها حیوانات وحشی و خیلی خطرناکی هستندو نمیشه با ببرها بازی کرد یا شوخی چون ببرها وحشی هستند و ممکنه به ادم حمله کنند و ادمو بکشند یا بهش صدمه ای وحشتناک بزنند ولی این مردی که میبینید این جرات را داره که با ببر ها رو به رو  و رودر رو با هم بازی کنند و با خوش بگذرونند که وقتی این مرد در بوته زارها و علف ها  نشسته بود و روی دو زانوی خود بود یک مرتبه ببری که اروم اروم از طرفی داشت به این مرده نزدیک میشد که ببر با سرعت به طرف این مرد رفت و مرد هم ببر را در اغوش خودش گرفت و با هم بازی می کردند.