شتری که در بین مردم عصبانی میشه - شبکه‌ما

در شهری که در میدان وسط شهر تعداد زیادی از مردم اون شهر جکع شده بودند کهشاید برای تماشای شتر اومده باشندکه در وسط و...

شتری که در بین مردم عصبانی میشه

دسته بندی ها:
توضیحات:

در شهری که در میدان وسط شهر تعداد زیادی از مردم اون شهر جکع شده بودند کهشاید برای تماشای شتر اومده باشندکه در وسط و بین مردم شترب را بسته بودند و داشتند نگاهش میکردند و همینطور شتر ایستاده بود و مردم هم ایستاده شتر را نگاه می کردند که به پای عقبی شتر طناب بسته شده بود که کمکمک شتر داشت عصبانی میشد که و گاه وقت لگد میزد  و زفتارش شدیدتر میشد که شتر از طنابی که پاهاشو از عقب بسته بودند خیلی ناراحت و و این طناب داشت پاهاشو اذیت میکرد که شتر خیلی عصبانی تر شد.