نجات انسان از دست گاو وحشی توسط سگ - شبکه‌ما

گاو بازی و بازی با گاوهای وحشی خیلی خطرناک و کشنده هستند چون وقتی با گاوهای وحشی در سیرک یا در میدان نبرد برای بازی...

نجات انسان از دست گاو وحشی توسط سگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

گاو بازی و بازی با گاوهای وحشی خیلی خطرناک و کشنده هستند چون وقتی با گاوهای وحشی در سیرک یا در میدان نبرد برای بازی کردن با گاوهای وحشی رو به رو  و یا  رودر رو شویم ممکنه هر اتفاقی برای ما بیفتد  و ممکنه هخم کشته بشیم و جان خود را در این بازیها از دست بدیم ولی وقتی اینجا یکی از انسانها با گاو وحشی مبارزه میکنه و گاو را به بازی میگیره گاو وحشی هم بازی سرش نمیشه فقط هر چیزی که ببینه به او حمله میکنه وقتی انسان زیر پای گاو وحشی بود و داشت زیر پاهاش له میشد یک دفعه سگی وارد میدان شد و جلوی گاو ایستاد و نذاشت که انسان رابکشد.