شاهکار - شبکه‌ما

خدا نکند که این روزها کارمان برای امضای یک شخصی گیر باشد که این امضا از جمله داستان و شعر هم که باشد برایمان دردساز...

شاهکار

دسته بندی ها:
توضیحات:

خدا نکند که این روزها کارمان برای امضای یک شخصی گیر باشد که این امضا از جمله داستان و شعر هم که باشد برایمان دردساز است وای به حال چیز های دیگر که در این ویدیو نیز برای مجوز داستان یک امضا می خواهند که بعد از چند وقت و اینی که تمام مدارک را اماده می کنند و لی وقت تلف کردن به آن ها شاید در اخر یک امضای نا قابل بدهند

عکس های 3 در 4 و 6 در 4 و 4 و در 4 و کلا عکس آ چهار و امضای والدین و خیلی چیزهای دیگر را لازم دارند و بعد از آن می گویند که قبض را واریز کنید و سپس خدمت یک کس دیگر بروید تا برایمان امضا کند و باز هم با کلی وقت تلف کردن تصمیم می گیرند که مدارک را کامل کنند

سپس آن ها را نیز دوباره پی شخصی دیگری می فرستند و دوباره باید تشریف داشته باشند و بعد از این که پیر شدند و بزرگ شدند و دیگر آن مدرک را لازم ندارند امضا می کنند