شیر در کمین گوساله - شبکه‌ما

شیر های وحشی که در طبیعت حیوانات وحشی همیشه به دنبال شکار می گرده و منتظر فرصتی برای شکار کردن حیوانات هست ولی وقتی که...

شیر در کمین گوساله

دسته بندی ها:
توضیحات:

شیر های وحشی که در طبیعت حیوانات وحشی همیشه به دنبال شکار می گرده و منتظر فرصتی برای شکار کردن حیوانات هست ولی وقتی که گوساله ای در یک جاده متروک که کسی هم نیست و تعدادی هم ماشین در این جاده پارک کردند و نظاره گر این صحنه درناک هستند که گوساله در این جاده داشت مادرشو صدا میزد و همینجور میومد جلو و بیشتر مادرشو صدا میزد ولی مادرشو نمیدید و صداشو نمیشنید که از پشت گوساله شیر وحشی داشت به گوساله نزدیک میشد که یهویی مادر گوساله به شیر حمله کرد و اون فراری داد.