ایده های اقتصادی میلیاردی - شبکه‌ما

یک مسابقه دانشجویی در دانشگاه امیر کبیر که تماشاچیان آن صف کشیده اند که البته این نو اوری از سوی پول و کاسبی و در...

ایده های اقتصادی میلیاردی

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک مسابقه دانشجویی در دانشگاه امیر کبیر که تماشاچیان آن صف کشیده اند که البته این نو اوری از سوی پول و کاسبی و در امد بود که کار نو و جدید همیشه و همیشه خریدار دارد

آنها می گویند که ما یک سوالی را مطرح کردیم که چطور می وانیم یک کار افرینی راه بیندازیم و در این ایده قرار است که در دو سال اول کل سرمایه برگردد و در سال سوم طرف پنجاه میلیون سود کند که این ها همه در دانشگاه امیر کبیر بوده است

عنوان طرح آن ها موس دستکشی است که سال اول هزینه خوابیده شما بر می گردد و د رسال دوم 760 میلیون سود خواهد داشت که برای این طرح ها هم 202 ایده درزمینه مواد غذایی و صنایع و غیره می باشد

نحوه مسابقه هم به این صورت بود که صاحبان ایده 7 نفر بودند که به روی سن می رفتند و هر کدام 6 دقیقه فرصت داشتند که طرح های خودشان را در مقابل دانشچویان و تماشاچیان توضیح دهند و سپس نوبت سرمایه گذاران و تماشاچیان بود که سوالات خود را بپرسند