قیمت های 10 برابر اصل و متفاوت - شبکه‌ما

در این ویدیو خبرنگار سوال می کند که بحث شیمی درمانی در داروخانه 12 فروردین که بزرکترین داروخانه ایران و تهران می باشد این فرد...

قیمت های 10 برابر اصل و متفاوت

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو خبرنگار سوال می کند که بحث شیمی درمانی در داروخانه 12 فروردین که بزرکترین داروخانه ایران و تهران می باشد این فرد می گوید که تقاوت زیادی بین تزریق اصل وجود دارد که حتی این تزدیق 20 برابر می باشد و این شده که اخبار بیست و سی پیگیر این ماجرا شد

که خبرنگاران صدا سیما در مقابل رئیس نظارت بر درمان و وزرات بهداشت رفته اند و بایکی از این مراکز تماس گرفتند که گفتند بحث شیمی درمانی هر جلسه 700 هزار تومان می باشد و این قیمت فقط برای امپول زدن می باشد و باید دارو ها را از بیرون زحمت بکشید و خودتان تهیه کنید

رئیس  نظارت بهداشت می گوید که هزینه واقعی شیمی درمانی حدود 70 الی 80 هزار تومان می باشد که تازه این مبلغ برای بیمارستان های خصوصی می باشد و در واقع بیمارستان های عمومی که باید خیلی کمتر از این ها بگیرند و به نوعی 10 برابر و به قول برخی از بیماران 20 برابر از آن ها می گیرند که قرار شده که این ها را ساماندهی کنند