عاقبت رشوه گیری - شبکه‌ما

در این ویدیو می بینیم که فردی مست می باشد و در حال رانندگی است و پلیس او را می بیند و می گیرد و...

عاقبت رشوه گیری

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو می بینیم که فردی مست می باشد و در حال رانندگی است و پلیس او را می بیند و می گیرد و از آنجایی که بسیار پولدا ر می باشد پول زیادی به این پلیس رشوه می دهد که این پلیس نصفش را به او بر می گرداند و می گوید همین مقدار کافیست که این ماجرا می گذرد

در چند دقیقه بعد پلیس می بیند که عشقش روی زمین غرق بر خون افتاده و حرف نمی زند و در واقع مرده است و توسط یک ماشینی کشته است و همینطور که دارد اورا بقل می گیرد و گریه می کند می بیند ه راننده ای که به او رشوه داده بود باعث و بانی این ماجرا می باشد و در این موقع هست که می فهمد همیشه اتفاق ها برای دیگران نیست و گاهی نیز برای خودش است چون اگر در همان زمان آن فرد مست را متوقف کرده بود دیگر الان عشق خود را از دست نمی داد که این فیلم نیز کلید اسرار امریکایی هاست که واقعا هم زیبا می باشد