50 میلیون کمک برای پرداخت قبض مدرسه - شبکه‌ما

  این روزها بعضی از مدارس نامه هایی به والدین می دهند که به بهانه های مختلف می خواهند از این والدین پول دریافت کنند که...

50 میلیون کمک برای پرداخت قبض مدرسه

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

این روزها بعضی از مدارس نامه هایی به والدین می دهند که به بهانه های مختلف می خواهند از این والدین پول دریافت کنند که این ها می گویند که این قبض ها که به عهده والدین هست و برای هرکس 80 هزار تومان باید بدهند و این روز ها می گویند که هر ماه باید این را بپردازند و مدیر مدرسه نه گزارش می دهد و نه می گذاردکسی به مدرسه بیاید و این دانش اموزان هم میگویند که گاز مدرسه ما قطع شده و در این سرما نه بخاری دارند و نه آب گرم