تقدیم به علی کریمی توسط فردوسی پور - شبکه‌ما

بازیکنی در دوران قدیم پیدا شد که با چکونگی فوتبال و با توپ آشنا بود که در آن دوران ما پوستر های علی دایی و...

تقدیم به علی کریمی توسط فردوسی پور

دسته بندی ها:
توضیحات:

بازیکنی در دوران قدیم پیدا شد که با چکونگی فوتبال و با توپ آشنا بود که در آن دوران ما پوستر های علی دایی و کریم باقری را به دیوار می زدیم که نوبت به او رسید و او چند ماه بعد از یک اشوب فوتبالی بازی به بازی همه را دریبل زد تا خودش را به قلب ما برساند و او کسی نبود جز علی کریمی ه طرفداران بسیاری برای خود پیدا کرد و بخاطر او سکوها خالی نمی شدند و یعنی برش عرضی بی رحمانه که او اخرین پل کوچک بازی بود که خودش را برای بازی اماده می کرد