شگفتی زمین - شبکه‌ما

از این چشم انداز زیبای زمین شاید توجه زیادی را جلب نکند ولی برای ما فرق می کند که دوباره این نقطه را نگاه کنید...

شگفتی زمین

دسته بندی ها:
توضیحات:

از این چشم انداز زیبای زمین شاید توجه زیادی را جلب نکند ولی برای ما فرق می کند که دوباره این نقطه را نگاه کنید که این ما هستیم و این خانه ماست و هرکسی را که می شناسیم و نمی شناسیم در آن زندگی نی کنند و حتی هر قهرمان و حیوان و غارتگر و شاه و رعیت و گدر و مادر و مخترین و کاوشگران و سیاست مدارها و رهبرای و شخص های مقدس نیز در آن زندگی کرده اند و می کننددد چه خوب می شود که خوب زندگی کنیم