متلک و عواقب آن ! - شبکه‌ما

وقتی یک پسری انقدر احمق هست که نمی تواند راحش را درست برود و مزاحم خواهر و مادر مردم می شود باعث می شود که...

متلک و عواقب آن !

دسته بندی ها:
توضیحات:

وقتی یک پسری انقدر احمق هست که نمی تواند راحش را درست برود و مزاحم خواهر و مادر مردم می شود باعث می شود که دختران کاری انجام بدهند که تا اخر عمر مزاحم کسی نشود و چون آن فرد شاید رزمی کار باشد که چقدر بد و بی فرهنگی است که وقتی در دنیا نمی توانیم به خاطر ندانم کاری های خیلی از این پسر های دیوانه بیرون برویم که فکر های مزخرفی در ذهن خوددارند چقدر خوب می شود که همیشه این گونه تنبیه شود تا دیگر ادم شوند و مزاحم نشوند