آموزش پختن بریانی گیاهی - شبکه‌ما

~~دوونیم پیمانه برنج جوشانده/نیم پیمانه فلفل سبزقاچ شده/یک پیازقاچ شده/نیم پیمانه گوجه فرنگی که دانه هایش سواشده وقاچ شده باشد/یک پیمانه سبزی جوشانده شده که...

آموزش پختن بریانی گیاهی

دسته بندی ها:
توضیحات:

~~دوونیم پیمانه برنج جوشانده/نیم پیمانه فلفل سبزقاچ شده/یک پیازقاچ شده/نیم پیمانه گوجه فرنگی که دانه هایش سواشده وقاچ شده باشد/یک پیمانه سبزی جوشانده شده که شامل نخودسبزلوبیاسبزقاچ شده سیب زمینی آب پز قاچ شدهوهویج وگل کلم میتواند باشد/
برگها ی گشنیز/یک قاشق غذاخوری ماست/یک قاشق غذاخوری ادویه ماسالای بریانی/یک قاشق غذاخوری کره/یک قاشق غذاخوری سیرکوبیده شده/کمی شکر نمک به میزان دلخواه/یک قاشق غذاخوری پودرچیلی قرمز/یک تکه دارچین/مقدارپنیردرصورت تمایل (این پنیررااگرخواسته باشیدرنده کرده وبعدازپختن غذا روی آن میریزید)سه عددمیخک عطاری
  برای تهیه این غذا آشپزابتدا کره رادرماهیتابه حرارت میدهد وآن را درماهیتابه پخش میکند.
وسپس پیازهارا اضافه میکندومیگذاردتاپیازها قهوه ای شوند سپس دارچین ومیخک عطاری رااضا فه میکند.وبعدازآنها اوسیرکوبیده شده رااضافه میکندوبعد فللفل سبزهاراداخل ماهیتابه میریزدآنگاه ادویه هایش یعنی ماسالای بریانی وپودرچیلی قرمزرا درماست حل میکندواین ماستی که ادویه ها درآن حل شده اند رابه مخلوط داخل ماهیتابه اضافه میکند.چهاردقیقه آنهارامیپزد ومقداری برگ گشنیز میریزد وشکررا به مخلوط درون ماهیتابه اضافه میکند.سپس برنج راداخل ماهیتابه میریزدوسپس سبزیهای جوشیده شده ونمک را به مخلوطداخل ماهیتابه اضافه میکند. وممقداری تفت میدهد وسپس مقداری آب بهمخلوط داخل ماهیتابه اضافه میکند تا آسانترپخته شوندوبازهم مقداری گشنیزاضافه میکندودرپوش راروی ماهیتابه میگذاردتادئسه دقیقه بجوشند. حالا بریانی آماده است آنرادردیس میریزداگرمایل باشدمیتواندکمی پنیررنده شده یاکمی گشنیزراهم به آن اضافه کند.این غذابسیارخوشمزه است وبیشتراشخاص آنرا میپسندند وموادادویه رامیتوانید به دلخواهتان تغییر بدهید.