امان از این چینی ها! - شبکه‌ما

این چینی ها فکرشان به کجاها که نمی رسد و از همه چیز چقدر خوب و جالب استفاده می کنند .

امان از این چینی ها!

دسته بندی ها:
توضیحات:

این چینی ها فکرشان به کجاها که نمی رسد و از همه چیز چقدر خوب و جالب استفاده می کنند .در این جا می بینیم که چگونه از فضا به صورت عجیب و غریب استفاده می کنند .این ها همه وسایل فروشی و در واقع خوردنی خود را در جایی بسیار کوچک گذاشته اند .

به طوری که فقط اندازه یک قظار دور تا دور آن ها فاصلست و این ها وسایل خود را می فروشند و با صدای قطار فقط پارچه مغازه خود را بر می دارند و دوباره می گذارند!!