طوطی نماز خوان - شبکه‌ما

ای جانم این طوطی وقتی که می گویند الله الکبر سرش را بر روی مهر می گذارد و به شکل خیلی بامز ه و نازی...

طوطی نماز خوان

دسته بندی ها:
توضیحات:

ای جانم این طوطی وقتی که می گویند الله الکبر سرش را بر روی مهر می گذارد و به شکل خیلی بامز ه و نازی زیر لب حرف می زند و نوکش را تند تند باز و بسته می کند که چقدر خوب می شود که این پرنده ها در دست افرا د با مذهب و خدا بیفتد و توسط آن ها چیز هایی را یاد بگیرند تا اینکه دست افراد بی ادبی بیفتند و به آن ها فحش و حرف های بد یاد بدهند و بقیه نیز بخندند که چقدر در این خانه نماز خوانده اند که این طوطی یاد گرفته است