عزاداری سنتی بازار تهران - شبکه‌ما

هیئت هایی که به دلیل اصناف مختلف بازار به وجود آمده است در عذاداری می گویند همه این ها به دلیل عشق ما به حسین...

عزاداری سنتی بازار تهران

دسته بندی ها:
توضیحات:

هیئت هایی که به دلیل اصناف مختلف بازار به وجود آمده است در عذاداری می گویند همه این ها به دلیل عشق ما به حسین است

هنوز هیئت هایی هستند که سبک قدیم را هنوز حفظ کرده اند که به حسینیه صنف کارگران تهران نیز برده اند که می گویند:

ما سنت های قدیم را هنوز داریم انجام می دهیم که از صبح ساعت 4 صبح می ایند و کار را انجام می دهند و 12 روز کار را نیز تعطیل می کنند که بر اساسی سنتی قدیمی مداحان روی چهار پایه روند