پدر عاقل و پسر کاهل - شبکه‌ما

باز هم سروش رضایی تقدیم می کند که پدر عاقل و پسر کاهل و مادر باطل نام این کار می باشد که پسر به بلوغ...

پدر عاقل و پسر کاهل

دسته بندی ها:
توضیحات:

باز هم سروش رضایی تقدیم می کند که پدر عاقل و پسر کاهل و مادر باطل نام این کار می باشد که پسر به بلوغ رسید و از تنبلی او خسته شده بود و به او گفت که سر کاری برود و تا کاری پیدا نکرده بر نگردد و این گونه شد که پسرک بجای کار کردن رفت به پارک و چند تا دوستان هنری پیدا کرد و مادر او بهش پول می داد و او را به پدرش می داد و پدرش هم که زرنگ بود فهمید و دوباره همین کار ادامه داشت تا ...