زاینده رود زنده شد - شبکه‌ما

زاینده رود دوباره زنده شد که نخستین خشکی زاینده رود به سال 1379 بر می گردد و آن ها به جز منافع خودشان دیگر مناطق...

زاینده رود زنده شد

دسته بندی ها:
توضیحات:

زاینده رود دوباره زنده شد که نخستین خشکی زاینده رود به سال 1379 بر می گردد و آن ها به جز منافع خودشان دیگر مناطق را دیدند و نخواستند که دیگر هموطنانشان تشنه بمانند

به همین دلیل بود که آن ها نیز دچار کم آبی شدند و زاینده رود خشک شد

خوشبختانه به دلیل دعاهای مردم و بارندگی دوباره زاینده رود زنده شد و این آب به مدت یک ماه برای کشت پاییزه کشاورزان رها می شود .سپس میزان آب کم می شود که باز هم بستگی به بارندگی دارد